• ?????? ??
  • ???? ?? ??
  • ????????
  • ???????
  • ???? ????


آژانس

نرم افزار آژانس تاكسي تلفني
امكانات كلي اين سيستم عبارتند از:
· تعريف مشتركين به صورت نامحدود
· تعريف مسيرها به همراه تعرفه اختصاصي با قابليت تشخيص طرح ترافيك براي هر مسير
· تعريف مسيرهاي اختصاصي هر مشترك به همراه تعرفه اختصاصي ( بصورت سرويس )
· امكان رزرواسيون براي هر مشترك و با اعلام اتوماتيك دستگاه و نوبت بندي در صورت عدم حضور رانندگان
· امكان نوبت بندي اتوماتيك رانندكان در صدور قبض بصورت دستي و يا اتوماتيك با دستگاه كارت زني
· صدور قبض براي هر مشترك با جستجوي الفبائي
· تائيد مبالغ دریافتی وتعيين كميسيون هر راننده در پايان روز يا در طول دوره
· قرعه كشي جهت برگزاري مسابقات و اعلام سرويس جايزه به راننده و يا مسافر
· گزارشات متنوع از قبيل جستجوي مشتركين بر اساس كد ، نام ، نام خانوادگي ، تلفن وآدرس
· عملكرد مشتركين بصورت كل يا در طول يك دوره خاص
· مشاهده قبضهاي صادره بصورت كل يا دوره اي و چاپ مجدد قبض
· تعيين كميسيون قبضهاي صادره براي هر راننده بصورت تفكيكي و جداگانه
· عملكرد رانندگان بصورت كل يا در طول يك دوره خاص و بترتيب كاركرد
· چاپ برچسب پستي براي هر مشترك جهت تبليغات
· اعلام شكايات از رانندگان و ثبت در سوابق آنها
· گزارشهاي مخصوص مديريت
· عدم كاركرد مشتري در طول يك دوره بهمراه چاپ
· عملكرد كل آژانس در طول يك دوره زماني خاص
· امکان ثبت هزینه های آژانس
· گزارشات هزينه هاي آژانس جهت محاسبه در سود و زيان
· انواع گزارشات مانيتوري و چاپي
· امكان تنظيم گزارشات با انعطاف زياد و كاربري آسان براي اشخاص و امكان سفارشي ساختن برنامه با توافق متقاضي وجود دارد.
امكان استفاده از دستگاه ID Caller بصورت سفارشي جهت علاقمندان در نرم افزار مهيا ميباشد

Labelan imageجستجو در سایت

محصولات
تماس با ما

an image