• ?????? ??
  • ???? ?? ??
  • ????????
  • ???????
  • ???? ????


بانکداری

امکانات عمومی نرم افزار بانکداری
اطلاعات پایه – عملیات اجرایی – گزارشات – سایر عملیات – امکانات – راهنما
· معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت افتتاح حساب
· افتتاح حساب جاری و پس انداز
· معرفی انواع سپرده ( پس انداز،کوتاه مدت، بلند مدت، ویژه ...)
· معرفی انواع جاری
· معرفی بانکها طرف حساب
· معرفی شرح ثابت جهت سهولت ثبت سند حسابداری
· معرفی سر فصل حسابداری ( حسابهای کل، معین، تفصیلی)
· معرفی دسته چک صندوق
· صدور دفترچه پس انداز
· معرفی دسته چک بانکها (حسابهای جاری صندوق نزد بانکها)
· افتتاح وام
· معرفی انواع وام
· تعیین نوبت وام و سقف وام
· تعیین سقف ریالی برای هر شخص جهت معرفی متقاضیان وام
· ثبت دریافت و پرداخت نقدی مشتریان
· ثبت وجوه خزانه در هر روز
· وصول چکهای سایر بانکهای مشتری
· ثبت سند حسابداری
· ثبت چکهای مسدودی - ابطالی - برگشتی
· ابطال برگه های دفترچه پس انداز
· جابجائی اقساط وام در صورت اشتباه در پرداخت اقساط
· برگشت اقساط دریافتی به حساب مشتری
· اعلام دیرکرد وام به معرف و وام گیرنده
· تاریخ دریافت چک از گیرنده وام
· ابطال چک بانکها
· محاسبه سود سپرده ماهانه و دوره ای
· تقسیم سود سالیانه مشتریان
· گردش حساب مشتریان
· خلاصه وضعیت حسابها
· وامها ( گردش وام، پرداخت وام ، اقساط، وامهای باز، جابجایی اقساط وام، تاریخ دریافت چک از گیرنده وام، سوابق گیرنده وام، ضامن، اسناد ضمانت وام گیرنده، اقساط دریافتی از معرف، اخطار دیرکرد وام، چاپ دفترچه اقساط وام، اقساط معوقه)
· چکهای انتقالی، حواله ها
· جمع روزانه چکهای وصولی
· گردش روزانه حسابها ( عملکرد بر حسب نقدی و غیرنقدی، عملیات روزانه صندوق بر حسب نوع سند، عملکرد روزانه حسابها، گزارش پرداختی، گزارش دریافتی، تعداد اسناد روزانه، وجوه خزانه)
· چکهای پولهای دریافتی و پرداختی
· دفاتر حسابداری ( ترازدفاتر، خلاصه کل)
· سر فصل دفاتر حسابداری
· لیست چکهای مسدود شده
· سند حسابداری (سندهای حسابداری باز، سر فصل معین، گزارشات اسناد)
· دسته چک-سریال پس انداز
· معدل گیری حسابهای اشخاص
· آمار حسابهای افتتاح شده و مسدود و در حال گردش
· لیست چکهای واگذار شده
· به روز آوری و بستن اسناد
· کنترل و شماره گذاری اسناد
· عودت اسناد تضمین
· آزاد سازی مسدودی دستی حسابهای اشخاص
· ایجاد سال مالی جدید
· دریافت اطلاعات از شعب دیگر
· قرعه کشی حسابها
· ایجاد بانک یا صندوق جدید جهت مدیریت چند صندوق با یک نرم افزار


an imageجستجو در سایت

محصولات
تماس با ما

an image