• ?????? ??
  • ???? ?? ??
  • ????????
  • ???????
  • ???? ????


نرم افزار حسابداری

سيستم حسابداري تحت ويندوز
سيستم حسابداري علاوه بر انجام تمامي عمليات دفترداري گزارشات متنوع و جامعي را جهت اعمال نظارت و كنترل در اختيار سرپرستان و رؤساي حسابداري قرار مي دهد. امكانات انتخابي سيستم كه به منظور انطباق نرم افزار با نيازهاي خاص كاربران و توانائي مالي آنان طراحي شده ويژگي در خور توجهي است كه به گزينش نهائي سيستم حسابداري شركت آريانا به عنوان سيستم برتر مطلوبيت ويژه اي مي بخشد.
lمکانات سيستم :
· كد گذاري در سه سطح كل ، معين و تفصيلي و توانائي تطبيق با كدينگ مورد نظر
· صدور سند حسابداري در سيستم بر مبناي سند دستي يا براساس مدارك
· اعمال كنترل هاي تاريخ ، شماره و تراز بودن سند
· جستجوي اسناد از طريق شماره ، سند ، مبلغ و تاريخ
· نامحدود بودن آرتيكل هاي قابل ثبت در هر سند
· بستن ( غير قابل دسترس كردن ) اسناد در هر مقطع
· دسترسي به كدينگ سيستم جهت رويت ورود و تغيير كدها همزمان با صدور سند
· امكان بررسي حسابها از طريق ارتباط مستقيم ترازهاي كل ، معين و تفصيلي اسناد و دفاتر
· بستن حسابهاي دائمي بصورت خودكار و صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه
· امكان وجود و دسترسي همزمان به سالهاي مالي متفاوت در سيستم
· امكان معرفي شرح هاي از پيش تعريف شده براي سند
· الصاق مدارك سند از قبيل فاكتور ، چك و .... بصورت بايگاني الكترونيكي
· درج يادداشت برروي سند حسابداري
· طبقه بندي سندهاي موجود
· صدور دسته چك بانكهاي موجود
· معرفي حسابهاي ارزي با امكان معرفي واحد پول
· تعيين سطوح دسترسي و امنيتي براي كاربران
· امكانات پشتيبان گيري بصورت انتخابي با اعلام تاريخ و آخرين محل پشتيبان گيري
چاپ و نمايش گزارشات زير:
· اسناد حسابداري
· دفاتر روزنامه ، كل ، معين و تفصيلي
· ترازهاي چهارستوني ، شش ستوني و هشت ستوني در سطوح كل ، معين و تفصيلي
· خلاصه عمليات ماهانه درسه سطح كل ، معين و تفصيلي جهت ثبت ماهانه دفاتر قانوني
· نمايش مانده حسابها در سطوح كل ، معين و تفصيلي و سند در تاريخ مورد نظر
· گزارشات ويژه براساس ساختاركدينگ سيستم
· توانائي تهيه گزارشات مقايسه اي ماهانه حسابها
· گزارشات چكهاي سررسيد ، اول دوره و پايان دوره
سيستم مديريت مالي :
· سيستم مديريت مالي با تنظيم صورتهاي مالي منطبق بر استانداردهاي حسابداري محا سبه
· نسبتهاي مالي مورد نظر و رسم نمودارهاي متنوع ازعمليات امكان تجزيه و تحليل فعاليتهاي مالي را در اختيار مديران مالي و اجرائي قرار خواهد داد.
صورتهاي مالي :
· تنظيم صورتهاي مالي ترازنامه سود و زيان جريان هاي نقدي ( Cash Flow)
· امكان تعريف نامحدود صورتهاي مالي مورد نظر
· تهيه صورتهاي مالي بر مبناي اطلاعات موجود يا اطلاعات وارده
· ارائه اطلاعات مقايسه اي سال مالي قبل در صورتهاي مالي
· محاسبه نسبت هاي مالي بر اساس تعاريف كاربر
vسازگارباانواع چاپگرهاي حرارتي ، ليزري و ماتريسي .
vامكان استفاده ازباركد درنرم افزار .
vداراي يك سال گارانتي ، سه ماه پشتيباني و سه سال خدمات پس از فروش .


an imageجستجو در سایت

محصولات
تماس با ما

an image